Om foreningen

Vedtekter

 • 1 FORMÅL

Foreningen Rastløse Bein (heretter kalt Foreningen) skal formidle kunnskap om Restless Legs Syndrome (RLS) og hvordan RLS kan behandles, slik at Foreningens medlemmer og andre med RLS oppnår symptomlindring og økt livskvalitet.

Foreningens oppgaver:

 1. bidra til at medisinsk behandling er basert på en så klar diagnose som mulig
 2. søke forankring i medisinske fagmiljøer
 3. bidra til erfaringsutveksling mellom medlemmer
 4. støtte opp om forskning ved å viderebringe forskningsresultater til våre medlemmer, samt pasienthistorier til medisinsk fagmiljø
 5. ved hjelp av opplysning styrke organisasjonen for å oppnå større gjennomslagskraft
 • 2 ORGANISATORISK TILKNYTNING

Foreningen er en partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral organisasjon for alle som berøres av Restless Legs Syndrome (RLS).

 • 3 TAUSHETSPLIKT

Medlemmene har taushetsplikt om opplysninger de får kjennskap til i møte med medlemmer og andre med RLS.

Taushetsplikten kan oppheves ved at personen gir samtykke til at opplysninger gis videre.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende er sluttet i Foreningen.

 • 4 MEDLEMMER
  1. Hovedmedlemmer:

Rett til medlemskap har alle som har RLS og andre som ønsker å støtte Foreningens arbeid.

 1. Familiemedlemmer:

Rett til familiemedlemskap har alle slektninger i nedadstigende slektsledd inkludert samboere/ektefeller til disse med barn, samt søsken av hovedmedlem”.

 • 5 STEMMERETT OG VALGBARHET

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i Foreningen fra det kalenderåret de fyller 16 år.

Stemmegivning kan ikke skje med fullmakt.

 • 6 KONTINGENT

Hovedmedlem og familiemedlem betaler en årlig kontingent som fastsettes på årsmøtet.

 • 7 TILLITSVALGTES GODGJØRELSE

Årsmøtet fastsetter eventuell møtegodtgjørelse til styrets leder og styremedlemmer. Pengemessig godtgjørelse for oppdrag som medlemmene utfører på vegne av Foreningen tilfaller organisasjonen i sin helhet.

Refusjon av faktiske utgifter skjer mot innlevering av bilag.

 • 8 STYRET OG DETS VEDTAK

8.1 Styret

 1. Foreningen ledes av et styre, som har høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 2. Styret skal bestå av:
 • en (1) styreleder – velges for to (2) år
 • tre (3) styremedlemmer – velges for to (2) år
 • to (2) varamedlemmer – velges for to (2) år
 1. Valgkomiteen består av to (2) medlemmer som velges annethvert år for to (2) år.
 2. Styret velges av årsmøtet. Årsmøtet velger styreleder ved særskilt valg.
 3. Styret skal velge nestleder, økonomiansvarlig og web-redaktør innad i styret.

8.2 Styrets oppgaver

 1. iverksette årsmøtets vedtak
 2. oppnevne, etter behov, komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 3. administrere og føre nødvendig kontroll med Foreningens økonomi
 4. representere Foreningen utad
 5. avholde styremøte når leder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det
 6. styret er beslutningsdyktig, eller kan fatte vedtak, dersom minst halve styret er tilstede; ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme

8.3 Styrets leder har signaturrett

8.4 Medlemmer med rastløse bein og deres pårørende skal til enhver tid utgjøre flertall i de styrende organer i Foreningen

 • 9 ÅRSMØTET

9.1 Myndighet

Årsmøtet er øverste myndighet i Foreningen.

9.2 Tidspunkt for årsmøtet.

Ordinært årsmøte skal holdes hvert kalenderår innen utgangen av april.

9.3 Varsel om og innkalling til Årsmøtet

 1. Årsmøtet skal innkalles skriftlig av styre minimum seks (6) uker før avholdelse av årsmøtet.
 2. Innkommende forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende fire (4) uker før årsmøtet.
 3. Årsmøtedokumenter skal sendes de påmeldte medlemmene skriftlig senest to (2) uker før avholdelse av årsmøtet.

Årsmøtedokumentene er:

 • saksliste
 • årsmelding
 • regnskap
 • innkommende forslag
 • valgkomiteens innstilling
 1. Vedtak på forslag gjøres gyldig med simpelt flertall.
 2. Forslag til vedtektsendring krever 2/3 flertall.
 3. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte ved styret eller om 4 medlemmer forlanger det. Det innkalles med samme frister som for årsmøter.

9.4 Saker som skal behandles på ordinært årsmøte

 1. Konstituere årsmøte med:
 • godkjenning av innkalling og saksliste
 • velge dirigent
 • velge referent
 • velge to (2) medlemmer til å underskrive protokoll
 1. behandle og vedta Foreningens årsmelding
 2. behandle og vedta Foreningens regnskap
 3. fastsette kontingent for hovedmedlem og familiemedlem
 4. fastsette eventuell møtegodtgjørelse for styret
 5. vedta Foreningens budsjett
 6. behandle innkommende forslag
 7. velge:
  • de som er på valg til styret
  • revisor
  • valgkomité

9.5 Møteledelse og protokoll

Årsmøtet skal ledes av styreleder, med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

9.6 Stemmerett

Hvert medlem, både hovedmedlem og familiemedlem, gir rett til en stemme i hht §5

9.7 Vedtak på årsmøtet

 1. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak i andre saker enn de som står i innkallingen.
 2. Med unntak som følger av vedtektene, fattes alle beslutninger av årsmøtet med simpelt flertall.
 3. Ved valg skal den med flest stemmer, regnes som valgt.
 4. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
 • 10 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i disse vedtekter kan bare besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer etter å ha vært på sakslisten.

 • 11 OPPLØSNING

Oppløsning av Foreningen Rastløse Bein kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 mnd senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket vedtas med 2/3 flertall.

Eventuelle økonomiske midler og inventar skal tilfalle en annen organisasjon som årsmøtet vedtar med simpelt flertall.

Første gang vedtatt    22.02.06
Revidert på årsmøtet 20.05.06
Revidert på årsmøtet 18.03.07
Revidert på årsmøtet 13.04.08
Revidert på årsmøtet 23.03.09
Revidert på årsmøtet 25.04.10
Revidert på årsmøtet 13.04.13
Revidert på årsmøtet 25.04.17
Revidert på årsmøtet 15.04.18
Revidert på ekstraordinært årsmøte 10.01.2019
Revidert på årsmøte 07.04.19