Om foreningen

Vedtekter

§ 1 – Formål
Foreningen Rastløse Bein skal spre kunnskap om Restless legs syndrom (RLS) og dens behandling, slik at foreningens medlemmer og andre med RLS oppnår symptomlindring og økt livskvalitet.
Verdigrunnlag
1.    En hver form for medisinsk behandling må være tuftet på en så klar diagnose som mulig
2.    Som interesseorganisasjon vil vi bidra til erfaringsutveksling mellom medlemmer, uten å
ta stilling til det enkelte medlems individuelle tilstand
3.    Ved hjelp av opplysning vil vi styrke organisasjonen slik at vi får større gjennomslag for
FRBs formål
4.    FRB søker forankring i medisinske fagmiljøer
5.    Foreningen skal arbeide for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for personer med
RLS
6.    Foreningen skal støtte opp om forskning ved å videre bringe forskningsresultater fra
autoriserte kilder og bidra med pasienthistorier til medisinsk fagmiljø
§ 2 – Organisatorisk tilknytning

 • Foreningen rastløse bein er partipolitisk og religiøst nøytral og er en uavhengig organisasjon for alle som berøres av Restless legs syndrom.

§ 3 – Taushetsplikt
Medlemmene har taushetsplikt i forhold til de opplysninger de får kjennskap til i møte med medlemmer og andre med RLS. Taushetsplikten kan oppheves ved at personen gir samtykke til at opplysninger gis videre. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende er sluttet i FRB.
§ 4 – Medlemmer
a) Hovedmedlemmer: Rett til medlemskap har alle som har eller har hatt rastløse bein og
deres ektefelle/samboer/partner/nær pårørende og andre som ønsker å støtte foreningens
arbeid.
b) Familiemedlemmer: Rett til familiemedlemskap har alle som har eller har hatt RLS og
deres familie
§ 5 – Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv.
§ 6 – Kontingent
Medlemmene betaler en årlig kontingent som fastsettes på årsmøtet. Forslag fremmes av
styret

§ 7 – Tillitsvalgtes godtgjørelse
Årsmøtet fastsetter møtegodtgjørelse til styrets leder og styremedlemmer. Forslag fremmes
av styret. Godtgjørelse for oppdrag som medlemmene utfører på vegne av FBR tilfaller
organisasjonen i sin helhet. Utgifter til refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett
og regnskap
§ 8 – Styret og dets vedtak
8-1 Styret
(1) Foreningen skal ha et styre som skal bestå av:
en styreleder – velges for 1 år 3 – 5 styremedlemmer – velges for 2 år.
2 varamedlemmer velges for 2 år.
2 valgkomitemedlemmer – en velges for 2 år og to for 1 år
(2) Styret skal velges av årsmøtet. Årsmøtet velger styreleder ved særskilt valg. Styret skal
velge nestleder, økonomiansvarlig og web-redaktør innad i styret.
(3) Foreningen rastløse bein ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
8-2 Styrets oppgaver
– Iverksette årsmøtets bestemmelser
– Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og
utarbeide instruks for disse.
– Administrere og føre nødvendig kontroll med FRBs økonomi.
– Representere FRB utad
– Styret skal avholde møte når leder forlanger det eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det.
– Styret er beslutningsdyktige, eller kan fatte vedtak, dersom minst halve styret er tilstede.
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
8-3 Styrets leder skal ha signaturrett.
8-4 Medlemmer med rastløse bein og deres pårørende skal til enhver tid utgjøre flertallet i de styrende organer i foreningen.

§ 9 – Årsmøtet
9-1 Myndighet
Årsmøtet er øverste myndighet i foreningen
9-2 Tidspunkt for årsmøte
Ordinært årsmøte skal holdes hvert kalenderår innen utgangen av april.
9-3 Varsel om og innkalling til årsmøte
1 – Forut for ordinært årsmøte skal styret varsle medlemmene om dato for møtet og frist for
innlevering av saker som ønskes behandlet. Innkomne forslag skal være styret i hende
4 uker før årsmøtet. Dette gjelder også ekstraordinært årsmøtet.
2 – Vedtak på forslag gjøres gyldig med simpelt flertall. Dette gjelder ikke forslag til
vedtektsendringer da det her kreves 2/3 flertall. Benkeforslag er tillatt.
3 – Årsmøtet skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst seks uker.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minimum fire uker. I begge tilfeller skal det gis
skriftlig melding til medlemmene.
Årsmøtedokumenter skal sendes de påmeldte deltakerne senest 14 dager før årsmøtet.

 • Årsmøte dokumentene er:
  – agenda
  – årsmelding
  – regnskap
  – innkomne forslag
  – valgkomiteens innstilling

9-4   Saker som skal behandles på ordinært årsmøte
1.  Konstituere årsmøtet med:
a. godkjenning av innkalling og saksliste
b. Velge dirigent
c. Velge referent
d. Velge protokollvitner.

 1. Behandle FRBs årsmelding.
  3.  Behandle FRBs regnskap.
  4.  Fastsette prioriterte oppgaver for kommende år.
  5.  Fastsette kontingent.
  6.  Fastsette møtegodtgjørelse for styret.
  7.  Presentere FRBs budsjett.
  8.  Behandle innkomne forslag
  9.  Velge tillitsvalgte:
  a) Leder
  b) 2 -5 styremedlemmer
  c) 2 varamedlemmer
  d) Revisor
  e) Valgkomite på 3 medlemmer for kommende årsmøte.

9-5 Møteledelse og protokoll
Årsmøtet skal ledes av styreleder med mindre styret velger en annen møteleder.
9-6 Stemmerett og fullmakt
Hvert medlemskap gir rett til èn stemme på årsmøtet. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
9-7 Vedtak på årsmøtet
1.    Foruten saker som er nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke årsmøtet fatte vedtak i andre saker enn de som er angitt i innkallingen.
2.    Med unntak som følger av vedtektene, fattes alle beslutninger av årsmøtet med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan årsmøtet på forhånd fastsette at den som får flest stemmer, skal regnes som valgt.
3.    Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.
§ 10 – Grupper og avdelinger
FRB kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. FRBs årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele FRB, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere FRB utad uten styrets godkjenning.

 • 11 – Vedtektsendringer
  Endringer i disse vedtekter kan bare besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer etter å ha vært på sakslisten.
 • 12 – Oppløsning
  Oppløsning av Foreningen Rastløse Bein kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til
  ekstraordinært årsmøte 3 mnd senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av FRB. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendring i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsen om vedtektsendring, jfr § 11.

Første gang vedtatt    22.02.06
Revidert på årsmøtet 20.05.06
Revidert på årsmøtet 18.03.07
Revidert på årsmøtet 13.04.08
Revidert på årsmøtet 23.03.09
Revidert på årsmøtet 25.04.10
Revidert på årsmøtet 13.04.13
Revidert på årsmøtet 25.04.17
Revidert på årsmøtet 15.04.18

Revidert på ekstraordinært årsmøte 10.01.2019